ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа підприємець Кваша Андрій Володимирович, що діє на підставі виписки з ЄДР (дата запису 02.03.2021 р. номер запису 202240000000151215) (надалі Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, робить публічну пропозицію Договір публічної оферти (далі — Договір), (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. Прийняття (акцепт) Договору публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://niwox.com

оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://niwox.com/

письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://niwox.com/contacts/

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://niwox.com/

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – діяльність Виконавця, що здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника, для задоволення його особистих потреб. Послуга надається відповідно до діючих Тарифів Виконавця.

Послуга надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, якщо інше не передбачено Тарифами, у день звернення, для отримання послуги. Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту https://niwox.com/

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://niwox.com/та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» – юридична особа, що надає послуги у відповідному розділі Веб-сайту https://niwox.com/ та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Тарифи» – затверджені в установленому порядку Єдині тарифи сервісних послуг https://niwox.com/, якими встановлюється для Замовників розмір плати за надання відповідних послуг у визначені строки.

«Сайт» – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://niwox.com/

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначеними Тарифами Виконавця, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

3.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником Послуг, чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати Послуг.

3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

3.6. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.7. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечити надання Послуг, відповідно до предмету Договору та заяви-приєднання до нього, в тому числі послуги з обробки персональних даних Замовника.

4.1.2. Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього Договору.

4.1.3. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом.

4.1.4. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором, заявою-приєднанням та Тарифами.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” на підставі згоди, наданої Замовником.

4.2.2. Вносити зміни до цього Договору та/або Тарифів, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на Сайті https://niwox.com/ і розміщення на цьому Сайті відповідного повідомлення про запровадження цих змін.

4.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

4.2.4. Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі, якщо рішенням органів державної влади або їх уповноважених осіб Замовнику буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів з причин, передбачених чинним законодавством, а також у разі виявлення розбіжностей (невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, поданих Заявником. При цьому кошти, сплачені Замовником в якості плати за замовлені ним Послуги, не повертаються.

4.2.5. Виконавець має право використовувати результат роботи виконаний для Замовника лише з інформаційною метою

розміщенням у портфоліо на веб-сайті

розміщенням роботи на конкурсах та порталах з дизайну

розміщенням роботи у своїх інформаційних носіях буклети, листівки, комерційні пропозиції, брифи, презентації

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Одночасно з оформленням або (підписанням) заяви-приєднання, надати Виконавцю повну і достовірну інформацію та оформлені належним чином документи, що необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором, згідно переліку, вказаному на Сайті Виконавця.

5.1.2. Надати Виконавцю в установленому порядку письмовий дозвіл на збір, обробку власних персональних даних. Крім цього, Замовник погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути передано, без письмового повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам, для здійснення розсилання Замовнику за допомогою соціальних мереж, SMS та месенджерів – інформування, та отримання інформаційних повідомлень.

5.1.3. Замовник надає згоду на отримання SMS-інформування та отримання інформаційних повідомлень від Виконавця.

5.1.4. Повідомити Виконавцеві достовірні відомості про себе.

5.1.5. Перевірити правильність написання своїх персональних даних та/або персональних даних особи, яку представляє Замовник на законних підставах.

5.1.6. Внести плату за Послуги Виконавця на умовах 100% передоплати в розмірах, визначених Тарифами Виконавця.

5.1.7. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги та особисто підписати в двох екземплярах акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Вебсайту https://niwox.com/

5.2.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору

5.2.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://niwox.com/ за допомогою платіжної системи натисканням кнопки “Купити”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://niwox.com/contacts/

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – https://niwox.com/ до 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Замовленням вважається “намір” Замовника скористатися послугами студії, терміни на виконання робіт обговорюється окремо та встановлюються у письмовій переписці Виконавця с Замовника, та/або у Додатках (заяви-приєднання, брифі)

 

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://niwox.com/Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://niwox.com/ в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

7.2.1. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

Перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо

Замовником є фізична або юридична особа) або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом п’яти банківських днів.

Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.

 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1. Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://niwox.com/ Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця або на сторінці Веб-сайту https://niwox.com/

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

10.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

10.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви на електронну адресу Виконавця office@niwox.com . Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

10.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

10.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

10.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже підписали заяви-приєднання та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

12. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ:

12.1. Правила повернення коштів

збережено розрахунковий документ (чек, квитанцію, чек ПРРО, акт приймання- передачі наданих послуг) з датою продажу, або SMS інформування про прийняття наданих послуг Замовнику.

виконавець повертає кошти у повному обсязі за мінусом комісії за проведення платежів, у разі якщо не приступив до роботи, в інших випадках сума – (Х) повернення коштів Замовнику розраховується за формулою С-К-(Ч*750 грн.)=Х

С – сума оплати послуг

К – комісії за проведення платежів

Ч – витрачений час на виконання робіт

12.2. Права споживача при розірванні договору:

розрахунки із Замовником провадяться виходячи з вартості наданих послугі;

гроші, сплачені за послуги, повертаються споживачеві у день розірвання договору, але не пізніше 30 днів;

в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 30 днів.

причини повернення покупець має пояснити в претензії, потім відправити лист-заяву на повернення грошей і розірвання договору оферти

інші причини зазначені у договорі

 

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

13.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

13.3. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах.

13.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

13.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://niwox.com/ . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://niwox.com/ Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

13.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

13.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

13.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа підприємець

Кваша Андрій Володимирович

Юр.адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ж/м Тополя-1, будинок 15, корпус 2, кв.13

Поштова адреса: 49040, м. Дніпро, а/с 2462

Тел: +38 (096) 444 99 10

e-mail: info@niwox.com

р/р IBAN: UA213052990000026007050545997,МФО-305299, у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 3172414495, ІПН 3172414495

Sign in or create an account

Please sign in if you already a member

Chat with us
Tell us about your requirements and we`ll get back to you with a quote.

    I agree to the Privacy Policy and Terms of Use, and want to receive news